Publication Publication

最小化 最大化

Publication Publication

最小化 最大化

[118]  Yicai Dong, Yuan Guo, Hantang Zhang, Yanjun Shi, Jing Zhang, Haiyang Li, Jie Liu, Xiuqiang Lu, Yuanping Yi , Tao Li , Wenping Hu  and Lang Jiang. Cyclohexyl-Substituted Anthracene Derivatives for High Thermal Stability Organic Semiconductors. Front. Chem.2019, 7:11.

[117] Yong Yan, Wenqi Xiong, Shasha Li, Kai Zhao, Xiaoting Wang, Jian Su, Xiaohui Song, Xueping Li, Shuai Zhang, Huai Yang, Xinfeng Liu, Lang Jiang, Tianyou Zhai, Congxin Xia, Jingbo Li, and Zhongming Wei. Direct Wide Bandgap 2D GeSe2 Monolayer toward Anisotropic UV Photodetection. Adv. Optical Mater. 2019, 1900622.

[116] Junzhan Wang, Satyaprasad P. Senanayak, Jie Liu, Yuanyuan Hu, Yanjun Shi, Zelun Li, Caixin Zhang, Bingyan Yang, Longfeng Jiang, Dawei Di, Anton V. Ievlev, Olga S. Ovchinnikova, Tao Ding, Huixiong Deng, Liming Tang, Yunlong Guo, Jianpu Wang, Kai Xiao, Deepak Venkateshvaran, Lang Jiang, Daoben Zhu, and Henning Sirringhaus. Investigation of Electrode Electrochemical Reactions in CH3NH3PbBr3 Perovskite Single-Crystal Field-Effect Transistors. Adv. Mater. 2019, 1902618.

[115] Longfeng Jiang, Jie Liu, Yanjun Shi, Danlei Zhu, Hantang Zhang, Yuanyuan Hu, Junsheng Yu, Wenping Hu and Lang Jiang. Realizing low-voltage operating crystalline monolayer organic field-effect transistors with a low contact resistance. J. Mater. Chem. C, 2019, 7, 3436.

[114] Dong Meng, Guogang Liu, Chengyi Xiao, Yanjun Shi, Lei Zhang, Lang Jiang, Kim K. Baldridge, Yan Li,Jay S. Siegel, and Zhaohui Wang. Corannurylene Pentapetalae. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 5402−5408.

[113] Ting Zhu, Longfeng Jiang, Ying Li, Zengqi Xie, Zijie Li, Lei Lv, Hao Chen, Zhiyuan Zhao, Lang Jiang, Benzhong Tang, and Hui Huang. Converting Thioether Waste into Organic Semiconductors by Carbon–Sulfur Bond Activation. Angew. Chem. 2019, 131, 5098 –5102.

[112] Jie Liu, Lang Jiang, Wenping Hu, Yunqi Liu, Daoben Zhu.  Monolayer organic field-effect transistors. Science China Chemistry, 2019, 62, 3, 313.

[111] Hui Duan, Jing Zhang, Xiang Chen, Xu-Dong Zhang, Jin-Yi Li, Lin-Bo Huang, Xing Zhang, Ji-Lei Shi, Ya-Xia Yin, Qiang Zhang, Yu-Guo Guo, Lang Jiang, and Li-Jun Wan. Uniform Nucleation of Lithium in 3D Current Collectors via Bromide Intermediates for Stable Cycling Lithium Metal Batteries.  J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 18051−18057.

[110] Yanjun Shi, Lang Jiang, Jie Liu, Zeyi Tu, Yuanyuan Hu, Qinghe Wu, Yuanping Yi, Eliot Gann, Christopher R. McNeill, Hongxiang Li, Wenping Hu, Daoben Zhu, Henning Sirringhaus. Bottom-up growth of n-type monolayer molecular crystals on polymeric substrate for optoelectronic device application. Nat. Commun. 2018, 9, 2933.

[109] Dan Liu, Jie Li, Jie Liu, Xiuqiang Lu, Mengxiao Hu, Yang Li, Zhibin Shu, Zhenjie Ni, Shang Ding, Lang Jiang, Yonggang Zhen, Xiaotao Zhang, Huanli Dong and Wenping Hu. A new organic compound of 2-(2,2-diphenylethenyl)anthracene (DPEA) showing simultaneous electrical charge transport property and AIE optical characteristics. J. Mater. Chem. C. 2018, 6, 3856.

[108] Yang He, Mingchao Xiao, Ye Liu , Xi Zhang, Lang Jiang, Hui Liu, Yingping Zou. A new polymerfield effect transistor based onfluorene derivativewith fused furan rings. J. Appl. Polym. Sci. 2018, 49895.

[107] Wenjing Mu, Su Sun, Jing Zhang, Mingyang Jiao, Wentao Wang , Yanwei Liu, Xiangnan Sun, Lang Jiang, Bozhen Chen, Ting Qi. Advantage of arch-shaped structure on transistor performances over linear-shaped structure in dibenzothienopyrrole semiconductors. Organic Electronics. 2018, 61, 78-86.

[106] Yuanyuan Hu, Zhaojun Li, Lang Jiang, Zhuojun Chen, Lei Liao, and Ergang Wang. Correlation of Molecular Structure and Charge Transport Properties: A Case Study in Naphthalenediimide–Based Copolymer Semiconductors. Adv. Electron. Mater. 2018, 1800203.

[105] Yuanyuan Hu, David Xi Cao, Alexander T. Lill, Lang Jiang, Chong-An Di, Xike Gao, Henning Sirringhaus, and Thuc-Quyen Nguyen. Effect of Alkyl‐Chain Length on Charge Transport Properties of Organic Semiconductors and Organic Field‐Effect Transistors. Adv. Electron. Mater. 2018, 1800175.

[104] Yuanyuan Hu,Lang Jiang,Qinjun Chen,Jing Guo,and Zhuojun Chen. Direct Observation of the Dipole-Induced Energetic Disorder in Rubrene Single-Crystal Transistors by Scanning Kelvin Probe Microscopy. J. Phys. Chem. Lett. 2018, 9, 2869-2873.

[103] Mianzeng Zhong, Ke Zhou, Zhongming Wei, Yan Li, Tao Li, Huanli Dong, Lang Jiang, Jingbo Li and Wenping Hu. Highly anisotropic solar-blind UV photodetector based on large-size two-dimensional α-MoO3 atomic crystals. 2D Mater. 2018, 5, 035033.

[102] Zhenjie Ni, Huanli Dong, Hanlin Wang, Shang Ding, Ye Zou, Qiang Zhao, Yonggang Zhen, Feng Liu, Lang Jiang, Wenping Hu. Quinoline-Flanked Diketopyrrolopyrrole Copolymers Breaking through Electron Mobility over 6 cm2 V-1 s-1 in Flexible Thin Film DevicesAdv. Mater2018, 30, 1704843.

[101] Chengliang Wang, Huanli Dong, Lang Jiang,Wenping Hu.Organic semiconductor crystals. Chem. Soc. Rev. 2018, 47, 422-500.

[100] Cong Wang, Xiaochen Ren, Chunhui Xu, Beibei Fu, Ruihao Wang, Xiaotao Zhang,  Rongjin Li, Hongxiang Li, Huanli Dong, Yonggang Zhen, Shengbin Lei, Lang Jiang,  and Wenping Hu. N-Type 2D Organic Single Crystals for High-Performance Organic Field-Effect Transistors and Near-Infrared Phototransistors. Adv. Mater. 2018, 30, 1706260.

[99] Longfeng Jiang, Jie Liu, Xiuqiang Lu, Lulu Fu, Yanjun Shi, Jing Zhang, Xi Zhang, Hua Geng, Yuanyuan Hu,  Huanli Dong, Lang Jiang, Junsheng Yu and Wenping Hu. Controllable growth of C8-BTBT single crystalline microribbon arrays by a limited solvent vaporassisted crystallization (LSVC) method. J. Mater. Chem. C. 2018, 6, 2419-2423.(2018 Journal of Materials Chemistry C HOT Papers)

[98] Xiaoting Wang, Yongtao Li, Le Huang , Xiang-Wei Jiang, Lang Jiang, Huanli Dong, Zhongming Wei, Jingbo Li, Wenping Hu. Short-Wave Near-Infrared Linear Dichroism of Two-Dimensional Germanium Selenide. J. Am. Chem. Soc2017, 139, 2734-2740.

[97] Guangwei Geng, Penglei Chen, Bo Guan, Lang Jiang, Zhongfei Xu, Dawei Di, Zeyi Tu, Weichang Hao, Yuanping Yi, Chuncheng Chen. Shape-Controlled Metal-Free Catalysts: Facet-Sensitive Catalytic Activity Induced by the Arrangement Pattern of Noncovalent Supramolecular Chains. ACS Nano. 2017, 11, 4866-4876.

[96] Jie Li,Ke Zhou, Jie Liu,Yonggang Zhen, Li Liu, Jidong Zhang, Huanli Dong, Xiaotao Zhang, Lang Jiang, Wenping Hu. Aromatic Extension at 2,6-Positions of Anthracene toward an Elegant Strategy for Organic Semiconductors with Efficient Charge Transport and Strong Solid State Emission. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 17261-17264.

[95] Qunping Fan, Wenyan Su, Xia Guo, Xi Zhang, Zhuo Xu,Bing Guo, Lang Jiang, Maojie Zhang, Yongfang Li. A 1,1-vinylene-fused indacenodithiophene-based low bandgap polymer for efficient polymer solar cells. J. Mater. Chem. A. 2017, 5, 5106-5114.

[94] Qiang Zhao, Hanlin Wang, Zhenjie Ni, Jie Liu, Yonggang Zhen, Xiaotao Zhang, Lang Jiang, Rongjin Li, Huanli Dong, and Wenping Hu. Organic Ferroelectric-Based 1T1T Random Access Memory Cell Employing a Common Dielectric Layer Overcoming the Half-Selection Problem. Adv. Mater. 2017,  29, 1701907.

[93] Qiang Zhao,Hanlin Wang,Lang Jiang,Yonggang Zhen, Huanli Dong,and Wenping Hu. Solution-Processed Flexible Organic Ferroelectric Phototransistor. ACS Appl. Mater. Interfaces. 2017, 9, 43880−43885.

[92] Deyang Ji, Xiaomin Xu, Longfeng Jiang, Amirjalayer, Saeed, Lang Jiang, Yonggang Zhen, Ye Zou, Yifan Yao, Huanli Dong, Junsheng Yu, Harald Fuchs, and Wenping Hu. Surface Polarity and Self-Structured Nanogrooves Collaboratively Oriented Molecular Packing for High Crystallinity toward Efficient Charge Transport. J. AmChem. Soc. 2017, 139, 2734-2740.

[91] Gueorgui O, Nikiforov Deepak Venkateshvaran, Sebastian Mooser, Aurélie Meneau  Thomas Strobel Auke Kronemeijer, Lang Jiang , Mi Jung Lee ,Henning Sirringhaus. Current‐Induced Joule Heating and Electrical Field Effects in Low Temperature Measurements on TIPS Pentacene Thin Film Transistors. Advanced Electronic Materials2016, 2, 1600163.

[90] Kulbinder Banger, Christopher Warwick, Jiang Lang, Katharina Broch,Jonathan E. Halpert, Josephine Socratous, Adam Brown, Timothy Leedham and Henning Sirringhas. Identification of dipole disorder in low temperature solution processed oxides: its utility and suppression for transparent high performance solution-processed hybrid electronics. Chem. Sci. 2016, 7, 6337-6346.

[89]  Xiang Qin,Yifan Yao,Dr. Huanli Dong,Dr. Yonggang Zhen,Dr. Lang Jiang,Prof. Wenping Hu. Perovskite Photodetectors based on CH3NH3PbI3 Single Crystals.Chem.--Asian J. 2016, 11, 2675-2679.

[88] Steffen Illig, Alexander S. Eggeman, Alessandro Troisi, Lang Jiang, Chris Warwick, Mark Nikolka, Guillaume Schweicher, Stephen G. Yeates, Yves Henri Geerts, John E. Anthony & Henning Sirringhaus. Reducing dynamic disorder in small-molecule organic semiconductors by suppressing large-amplitude thermal motions. Nat. Commun. 2016 , 7, 10736.

[87] Yong-Gang Zhen, Huan-Li Dong, Lang Jiang, Wen-Ping Hu. Tailoring crystal polymorphs of organic semiconductors towards high-performance field-effect transistors. Chinese Chemical Letters. 2016, 27, 1330-1338.

[86] Hantang Zhang, Huanli Dong, Yang Li, Wei Jiang, Yonggang Zhen, Lang Jiang, Zhaohui Wang, Wei Chen, Angela Wittmann, Wenping Hu. Novel Air Stable Organic Radical Semiconductor of Dimers of Dithienothiophene, Single Crystals, and Field-Effect Transistors. Adv. Mater. 2016, 28, 7466-7471.

[85] Zongpeng Zhang, Lang Jiang, Changli Cheng, Yonggang Zhen, Guangyao Zhao, Hua Geng, Yuanping Yi, Liqiang Li, Huanli Dong, Zhigang Shuai, Wenping Hu. Novel insight into the critical impact of inter-layer electronic coupling on charge transport in organic semiconductors, a case study on titanylphthalocyanine single crystals. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 5206-5209.

[84] Yuanyuan Hu, Vincenzo Pecunia, Lang Jiang, Chong-an Di, Xike Gao and Henning Sirringhaus. Scanning Kelvin Probe Microscopy Investigation of the Role of Minority Carrierson the Switching Characteristics of Organic Field-Effect Transistors. Adv. Mater. 2016, 28, 4713-4719.

[83] Hewei Luo, Chenmin Yu, Zitong Liu, Guanxin Zhang, Hua Geng, Yuanping Yi, Katharina Broch, Yuanyuan Hu, Aditya Sadhanala, Lang Jiang, Penglin Qi, Zhengxu Cai, Henning Sirringhaus, Deqing Zhang. Remarkable enhancement of charge carrier mobility of conjugated polymer field-effect transistors upon incorporating an ionic additive. Sci. Adv. 2016, 2, e1600076.

[82] Hantang Zhang, Lang Jiang, Yonggang Zhen, Jing Zhang, Guangchao Han, Xiaotao Zhang, Xiaolong Fu, Yuanping Yi, Wei Xu, Huanli Dong, Wei Chen, Wenping Hu, Daoben Zhu. Organic Cocrystal Photovoltaic Behavior: A Model System to Study Charge Recombination of C-60 and C-70 at the Molecular Level. Adv. Electr. Mater. 2016, 2, 1500423.

[81] Jie Liu, Hantang Zhang, Huanli Dong, Lingqiang Meng, Longfeng Jiang, Lang Jiang, Ying Wang, Junsheng Yu, Yanming Sun, Wenping Hu. Alan J. Heeger. High mobility emissive organic semiconductor. Nat. Commun. 2015, 6, 10032.

[80] Guangru Li, Zhi-Kuang Tan, Dawei Di, May Ling Lai, Lang Jiang, Jonathan Hua-Wei Lim, Richard H Friend, Neil C Greenham. Efficient Light-Emitting Diodes Based on Nanocrystalline Perovskite in a Dielectric Polymer Matrix. Nano Lett. 2015, 15, 2640-2644.

[79] Ping He, Zeyi Tu, Guangyao Zhao, Yonggang Zhen, Hua Geng, Yuanping Yi, Zongrui Wang, Hantang Zhang, Chunhui Xu, Jie Liu, Xiuqiang Lu, Xiaolong Fu, Qiang Zhao, Xiaotao Zhang, Deyang Ji, Lang Jiang, Huanli Dong, Wenping Hu.Tuning the Crystal Polymorphs of Alkyl Thienoacene via Solution Self‐Assembly Toward Air‐Stable and High‐Performance Organic Field‐Effect Transistors. Adv. Mater. 2015, 27, 825-830.

[78] Jie Liu, Huanli Dong, Zongrui Wang, Deyang Ji, Changli Cheng, Hua Geng, Hantang Zhang, Yonggang Zhen, Lang Jiang, Hongbing Fu, Zhishan Bo, Wei Chen, Zhigang Shuai, Wenping Hu. Thin film field-effect transistors of 2, 6-diphenyl anthracene (DPA). Chem. Commun. 2015, 51, 11777.

[77] Deyang Ji, Lang Jiang, Yunlong Guo, Huanli Dong, Jianpu Wang, Huajie Chen, Qing Meng, Xiaolong Fu, Guofeng Tian, Dezhen Wu, Gui Yu, Yunqi Liu, Wenping Hu. "Regioselective Deposition" Method to Pattern Silver Electrodes Facilely and Efficiently with High Resolution: Towards All-Solution-Processed, High-Performance, Bottom-Contacted, Flexible, Polymer-Based Electronics. Adv. Funct. Mater. 2014, 24, 3783-3789. 

[76] Deyang Ji, Lang Jiang, Huanli Dong, Qing Meng, Yonggang Zhen, Wenping Hu. Silver Mirror Reaction for Organic Electronics: towards High-performance Organic Field-effect Transistors and Circuits. J. Mater. Chem. C. 2014, 2, 4142-4146. 

[75] Yuanyuan Hu, Christopher Warwick, Antony Sou, Lang Jiang, Henning Sirringhaus. Fabrication of Ultra-Flexible, Ultra-thin Organic Field-effect Transistors and Circuits by a Peeling-off Method. J. Mater. Chem. C. 2014, 2, 1260-1263. 

[74] Deyang Ji, Longfeng Jiang, Lang Jiang, Xiaolong Fu, Huanli Dong, Junsheng Yu, Wenping Hu. A Novel Method for Photolithographic Polymer Shadow Masking: toward High-resolution High-performance Top-contact Organic Field Effect Transistors, Chem. Commun. 2014, 50, 8328-8330. 

[73] Xiaoxia Liu, Yingfeng Wang, Jianhua Gao, Lang Jiang, Xiangye Qi, Wanglong Hao, Sufen Zou, Haixia Zhang, Hongxiang Li, Wenping Hu. Easily Solution-processed, High-performance Microribbon Transistors Based on a 2D Condensed Benzothiophene Derivative. Chem. Commun. 2014, 50, 442-444. 

[72] Xingqiang Liu, Lang Jiang, Xuming Zou, Xiangheng Xiao, Shishang Guo, Changzhong Jiang, Xi Liu, Zhiyong Fan, Weida Hu, Xiaoshuang Chen, Wei Lu, Wenping Hu, Lei Liao. Scalable Integration of Indium Zinc Oxide/PhotosensitiveNanowire Composite Thin-Film Transistors for Transparent Multicolor Photodetectors Array. Adv. Mater. 2014, 6, 2919-2924.

[71] Xiaowei Ou, Penglei Chen, Lang Jiang, Yunfan Shen, Wenping Hu, Minghua Liu. π-Conjugated Molecules Crosslinked Graphene-Based Ultrathin Films and Their Tunable Performances in Organic Nanoelectronics. Adv. Funct. Mater. 2014, 24, 543-554.

[70] Peipei Guo, Guangyao Zhao, Penglei Chen, Bin Lei, Lang Jiang, Hantang Zhang, Wenping Hu, Minghua Liu. Porphyrin nanoassemblies via surfactant-assisted assembly and single nanofiber nanoelectronic sensors for high-performance H2O2 vapor sensing. ACS Nano. 2014, 8, 3402-3411.

[69] Xiaozhou Cai, Deyang Ji, Lang Jiang, Guangyao Zhao, Jiahui Tan, Guofeng Tian, Jingze Li, Wenping Hu. Solution-processed high-performance flexible 9, 10-bis (phenylethynyl) anthracene organic single-crystal transistor and ring oscillator. Appl. Phys. Lett. 2014, 104, 063305.

[68] Xiaotao Zhang, Jakob K Sørensen, Xiaolong Fu, Yonggang Zhen, Guangyao Zhao, Lang Jiang, Huanli Dong, Jie Liu, Zhigang Shuai, Hua Geng, Thomas Bjornholm, Wenping Hu. Rubrene analogues with the aggregation-induced emission enhancement behavior. J. Mater. Chem. C2014,  2 , 884-890.

[67] Xiaotao Zhang, Xiuqiang Lu, Yonggang Zhen, Jie Liu, Huanli Dong, Guangyao Zhao, Ping He, Zongrui Wang, Lang Jiang, Wenping Hu. Synthesis and aggregation-induced emissions of thienyl substituted cyclobutene derivatives. J. Mater. Chem. C. 2014, 2, 5083-5086.

[66] Xiaotao Zhang, Yonggang Zhen, Xiaolong Fu, Jie Liu, Xiuqiang Lu, Ping He, Huanli Dong, Hantang Zhang, Guangyao Zhao, Lang Jiang, Wenping Hu. A thienyl peripherally substituted rubrene analogue with constant emissions and good film forming ability. J. Mater. Chem. C. 2014, 2, 8222-8225.

[65] Lang Jiang, Tianchao Niu, Xiuqiang Lu, Huanli Dong, Wei Chen, Yunqi Liu, Wenping Hu, Daoben Zhu. Low-Temperature, Bottom-up Synthesis of Graphene via a Radical-coupling Reaction. J. AmChem. Soc. 2013, 135, 9050-9054. 

[64] Deyang Ji, Lang Jiang, Xiaozhou Cai, Huanli Dong, Qing Meng, Guofeng Tian, Dezhen Wu, Jingze Li, Wenping Hu. Large Scale, Fexible Organic Transistor Arrays and Circuits Based on Polyimide Materials. Org. Electron. 2013, 14, 2528–2533. 

[63] Hongfei Zhu, Deyang Ji, Lang Jiang, Huanli Dong, Wenping Hu. Tuning Electrical Properties of Graphite Oxide by Plasma. Philos. Trans. R. Soc. A-Math. Phys. Eng. Sci. 2013, 371, 20120308. 

[62] Deyang Ji, Lang Jiang, Huanli Dong, Qing Meng, Zongrui Wang, Hantang Zhang, Wenping Hu. "Double Exposure Method": a Novel Photolithographic Process to Fabricate Flexible Organic Field-Effect Transistors and Circuits. ACS Appl. Mater. Interfaces. 2013, 5, 2316-2319. 

[61] Jingyi Song, Lang Jiang, Huanli Dong, Wenping Hu. Organic Micro-and Nano-Crystal Field-Effect Transistors. Prog. Chem. 2013, 25, 12-27. 

[60] Xiaowei Ou, Lang Jiang, Penglei Chen, Mingshan Zhu, Wenping Hu, Minghua Liu, Junfa Zhu, Huanxin Ju. Highly Stable Graphene-Based Multilayer Films Immobilized via Covalent Bonds and Their Applications in Organic Field-Effect Transistors. Adv. Funct. Mater. 2013, 23, 2422-2435.

[59] Zhengxu Cai, Hantang Zhang, Hua Geng, Zitong Liu, Sifen Yang, Hewei Luo, Lang Jiang, Qian Peng, Guanxin Zhang, Jianming Chen, Yuanping Yi, Wenping Hu, Deqing Zhang. Thiepin-Fused Heteroacenes: Simple Synthesis, Unusual Structure, and Semiconductors with Less Anisotropic Behavior. Chem. Eur. J. 2013, 19, 14573-14580.

[58] Yan Guo, Lang Jiang, Xiaojing Ma, Wenping Hu, Zhaohui Su. Poly (3-hexylthiophene) monolayer nanowhiskers. Poly. Chem. 2013, 4, 4308-4311.

[57] Søren Petersen, Yudong He, Lang Jiang, Filippo Pizzocchero, Nicolas Bovet, Peter Bøggild, Wenping Hu, Bo W Laursen. Stepwise reduction of immobilized monolayer graphene oxides. Chem. Mater. 2013, 25, 4839-4848.

[56] Yao Liu, Huanli Dong, Shidong Jiang, Guangyao Zhao, Qinqin Shi, Jiahui Tan, Lang Jiang, Wenping Hu, Xiaowei Zhan. High Performance Nanocrystals of a Donor–Acceptor Conjugated Polymer. Chem. Mater. 2013, 25, 2649-2655.

[55] Jie Liu, Qing Meng, Xiaotao Zhang, Xiuqiang Lu, Ping He, Lang Jiang, Huanli Dong, Wenping Hu. Aggregation-induced emission enhancement based on 11, 11, 12, 12,-tetracyano-9, 10-anthraquinodimethane. Chem. Commun. 2013, 49, 1199-1201.

[54] Yao Liu, Haifeng Wang, Huanli Dong, Lang Jiang, Wenping Hu, Xiaowei Zhan. High Performance Photoswitches Based on Flexible and Amorphous D–A Polymer Nanowires. Small. 2013, 9, 294-299.

[53] Hui Li, Chunling Gu, Lang Jiang, Lang Wei, Wenping Hu, Hongbing Fu. Donor–acceptor copolymers containing quinacridone and benzothiadiazole for thin film transistors. J. Mater. Chem. C. 2013, 1, 2021-2027.

[52] Birong Luo, Hongtao Liu, Lili Jiang, Lang Jiang, Dechao Geng, Bin Wu, Wenping Hu, Yunqi Liu, Gui Yu. Synthesis and morphology transformation of single-crystal graphene domains based on activated carbon dioxide by chemical vapor deposition. J. Mater. Chem. C. 2013, 1, 2990-2995.

[51] Hongtao Liu, Lei Zhang, Yunlong Guo, Cheng Cheng, Lianjiang Yang, Lang Jiang, Gui Yu, Wenping Hu, Yunqi Liu, Daoben Zhu. Reduction of graphene oxide to highly conductive graphene by Lawesson's reagent and its electrical applications. J. Mater. Chem. C. 2013, 1, 3104-3109.

[50] Xiuqiang Lu, Huanli Dong, Ping He, Xiaotao Zhang, Jie Liu, Qing Meng, Lang Jiang, Zhaohui Wang, Yonggang Zhen, Wenping Hu. A Ligand-free Copper-promoted Dimerization of Perylene Bisimide by Aromatic C-C Homocoupling and C-H Activation. Asian. J. Org. Chem. 2013, 2, 558-560.

[49] 姚奕帆, 江浪, 董焕丽, 胡文平. 有机半导体薄膜的有序化及其器件应用.科学通报. 2013, 58, 1683–1694.

[48] 刘晓霞,高建华,江浪, 董焕丽,胡文平. The application of pentacene and its derivatives in organic field-effect transistors. 中国科学化学. 2013, 43, 1468.

[47] Lang Jiang, Huanli Dong, Qing Meng, Jiahui Tan, Wei Jiang, Cuiying Xu, Zhaohui Wang, Wenping Hu. Molecular Crystal Lithography: A Facile and Low-Cost Approach to Fabricate Nanogap Electrodes. Adv. Mater. 2012, 24, 694-698.

[46] Yunzhou Xue, Bin Wu, Lang Jiang, Yunlong Guo, Liping Huang, Jianyi Chen, Jiahui Tan, Dechao Geng, Birong Luo, Wenping Hu, Gui Yu, Yunqi Liu. Low Temperature Growth of Highly Nitrogen-Doped Single Crystal Graphene Arrays by Chemical Vapor Deposition. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 11060-11063.

[45] Qiuhong Cui, Lang Jiang, Chuang Zhang, Yongsheng Zhao, Wenping Hu, Jiannian Yao. Coaxial Organic p-n Heterojunction Nanowire Arrays: One-step Synthesis and Photoelectric Properties, Adv. Mater. 2012, 24, 2332-2336.

[44] Aifeng Lv, Sreenivasa Reddy Puniredd, Jiahui Zhang, Zhibo Li, Hongfei Zhu, Wei Jiang, Huanli Dong, Yudong He, Lang Jiang, Yan Li, Wojciech Pisula, Wenping Hu, Zhaohui Wang. High Mobility, Air Stable Organic Single Crystal Transistors of a n-Type Diperylene Bisimide. Adv. Mater. 2012, 24, 2626-2630.

[43] Dechao Geng, Bin Wu, Yunlong Guo, Liping Huang, Yunzhou Xue, Jianyi Chen, Gui Yu, Lang Jiang, Wenping Hu, Yunqi Liu. Uniform hexagonal graphene flakes and films grown on liquid copper surface. Proc. Natl. Acad. Sci. 2012, 109, 7992-7996.

[42] Guixia Zhao, Jiaxing Li, Lang Jiang, Huanli Dong, Xiangke Wang, Wenping Hu. Synthesizing MnO2 nanosheets from graphene oxide templates for high performance pseudosupercapacitors. Chem. Sci. 2012, 3, 433-437.

[41] Jiahui Tan, Lang Jiang, Liangfu He, Huanli Dong, Wenping Hu. Photovoltaic effect of individual polymer nanotube. Appl. Phys. Lett. 2012, 100, 173902.

[40] Guangyao Zhao, Huanli Dong, Lang Jiang, Huaping Zhao, Xiang Qin, Wenping Hu. Single crystal field-effect transistors containing a pentacene analogue and their application in ethanol vapor detection. Appl. Phys. Lett. 2012, 101, 103302.

[39] Aifeng Lv, Yan Li, Wan Yue, Lang Jiang, Huanli Dong, Guangyao Zhao, Qing Meng, Wei Jiang, Yudong He, Zhibo Li. High performance n-type single crystalline transistors of naphthalene bis (dicarboximide) and their anisotropic transport in crystals. Chem. Commun. 2012, 48, 5154-5156.

[38] Guangyao Zhao, Huanli Dong, Huaping Zhao, Lang Jiang, Xiaotao Zhang, Jiahui Tan, Qing Meng, Wenping Hu. Substitution effect on molecular packing and transistor performance of indolo [3,2-b] carbazole derivatives. J. Mater. Chem. 2012, 22, 4409-4417.

[37] Huanli Dong, Lang Jiang, Wenping Hu. Interface engineering for high-performance organic field-effect transistors. Phys. Chem. Chem. Phys. 2012, 14, 14165-14180.

[36] Dacheng Zhang, Xiong Zhang, Yao Chen, Changhui Wang, Yanwei Ma, Huanli Dong, Lang Jiang, Qing Meng, Wenping Hu. Supercapacitor electrodes with especially high rate capability and cyclability based on a novel Pt nanosphere and cysteine-generated graphene. Phys. Chem. Chem. Phys. 2012, 14, 10899-10903.

[35] Xiaozhou Cai, Lang Jiang, Huanli Dong, Jingze Li, Wenping Hu. Organic circuits and their basic elements. Prog. Chem. 2012, 24, 2431-2442.

[34] Lang Jiang, Huanli Dong, Qing Meng, Hongxiang Li, Meng He, Zhongming Wei, Yudong He, Wenping Hu. Millimeter-sized Molecular Monolayer Two-dimensional Crystals. Adv. Mater. 2011, 23, 2059-2063. (Highlighted by NPG Asia Materials and spotlight of Nanowerk)

[33] Lang Jiang, Huanli Dong, Wenping Hu. Controlled Growth and Assembly of One-Dimensional Ordered Nanostructures of Organic Functional Materials. Soft Matter. 2011, 7, 1615-1630.

[32] Guixia Zhao, Lang Jiang, Yudong He, Jiaxing Li, Huanli Dong, Xiangke Wang, Wenping Hu. Sulfonated Graphene for Persistent Aromatic Pollutant Management. Adv. Mater. 2011, 23, 3959-3963.

[31] Yudong He, Huanli Dong, Qing Meng, Lang Jiang, Wei Shao, Liangfu He, Wenping Hu.  Mica, a Potential Two‐Dimensional‐Crystal Gate Insulator for Organic Field‐Effect Transistors. Adv. Mater2011, 23, 5502-5507.

[30] Bin Wu, Dechao Geng, Yunlong Guo, Liping Huang, Yunzhou Xue, Jian Zheng, Jianyi Chen, Gui Yu, Yunqi Liu, Lang Jiang, Wenping Hu.  Equiangular Hexagon‐Shape‐Controlled Synthesis of Graphene on Copper Surface. Adv. Mater. 2011, 23, 3522-3525.

[29] Wei Shao, Huanli Dong, Lang Jiang, Wenping Hu. Morphology control for high performance organic thin film transistors. Chem. Sci. 2011, 2, 590-600.

[28] Yaling Liu, Lang Jiang, Huanli Dong, Zhiyong Tang, Wenping Hu. Large-Area Single-Crystalline Nanocone Arrays of an Organic Charge-Transfer Complex: Controlling Growth, Characterization, and Applications. Small. 2011, 7, 1412-1415.

[27] Yang Zhang, Lang Jiang, Hui Li, Louzhen Fan, Wenping Hu, Chunru Wang, Yongfang Li, Shihe Yang. Single-Crystalline C60 Nanostructures by Sonophysical Preparation: Tuning Hollow Nanobowls as Catalyst Supports for Methanol Oxidation. Chem. Eur. J. 2011, 17, 4921-4926.

[26] Yunzhou Xue, Bin Wu, Yunlong Guo, Liping Huang, Lang Jiang, Jianyi Chen, Dechao Geng, Yunqi Liu, Wenping Hu, Gui Yu. Synthesis of large-area, few-layer graphene on iron foil by chemical vapor deposition. Nano Res. 2011, 4, 1208-1214.

[25] Lang Jiang, Xi Yao, Hongxiang Li, Yanyan Fu, Li Chen, Qing Meng, Wenping Hu, and Lei Jiang. "Water Strider" Legs with a Self-assembled Coating of Single-Crystalline Nanowires of an Organic Semiconductor. Adv. Mater. 2010, 22, 376-379. (Highlighted by NPG Asia Materials)

[24] Lang Jiang, Huanli Dong and Wenping Hu. Organic Single Crystal Field-Effect Transistors: Advances and Perspectives. J. Mater. Chem. 2010, 20, 4994-5007. (Inside Front Cover Paper

[23] Lang Jiang, Jianhua Gao, Yanyan Fu, Huanli Dong, Huaping Zhao, Hongxiang Li, Qingxin Tang, Keqiu Chen, Wenping Hu. Tuning intermolecular non-covalent interactions for nanowires of organic semiconductors. Nanoscale. 2010, 2, 2652-2656.

[22] Pingping Yao, Penglei Chen, Lang Jiang, Huaping Zhao, Hongfei Zhu, Ding Zhou, Wenping Hu, Bao-Hang Han, Minghua Liu. Electric Current Induced Reduction of Graphene Oxide and Its Application as Gap Electrodes in Organic Photoswitching Devices. Adv. Mater. 2010, 22, 5008-5012.

[21] Qing Meng, Lang Jiang, Zhongming Wei, Chengliang Wang, Huaping Zhao, Hongxiang Li, Wei Xu, Wenping Hu. Development of organic field-effect properties by introducing aryl-acetylene into benzodithiophene. J. Mater. Chem. 2010, 20, 10931-10935.

[20] Yang Zhang, Wei Liu, Lang Jiang, Louzhen Fan, Chunru Wang, Wenping Hu, Haizheng Zhong, Yongfang Li, Shihe Yang. Template-free solution growth of highly regular, crystal orientation-ordered C60 nanorod bundles. J. Mater. Chem. 2010, 20, 953-956.

[19] Yudong He, Huanli Dong, Tao Li, Chengliang Wang, Wei Shao, Yajie Zhang, Lang Jiang, Wenping Hu. Graphene and graphene oxide nanogap electrodes fabricated by atomic force microscopy nanolithography. Appl. Phys. Lett. 2010, 97, 133301.

[18] Lang Jiang, Wenping Hu, Zhongming Wei, Wei Xu, Hong Meng. High-Performance Organic Single-Crystal Transistors and Digital Inverters of an Anthracene Derivative. Adv. Mater. 2009, 21, 3649-3653.

[17] Yiqun Zhang, Penglei Chen, Lang Jiang, Wenping Hu, Minghua Liu. Controllable Fabrication of Supramolecular Nanocoils and Nanoribbons and Their Morphology-Dependent Photoswitching. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 2756-2757. (Highlighted by Nature China)

[16] Huanli Dong, Shidong Jiang, Lang Jiang, Yaling Liu, Hongxiang Li, Wenping Hu, Erjing Wang, Shouke Yan, Zhongming Wei, Wei Xu, Xiong Gong.  Nanowire crystals of a rigid rod conjugated polymer. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 17315-17320.

[15] Jian-Jun Wang, Fei-Fei Cao, Lang Jiang, Yu-Guo Guo, Wen-Ping Hu, Li-Jun Wan.  High performance photodetectors of individual InSe single crystalline nanowire. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 15602-15603.

[14] Rongjin Li, Lang Jiang, Qing Meng, Jianhua Gao, Hongxiang Li, Qingxin Tang, Meng He, Wenping Hu, Yunqi Liu, Daoben Zhu. Micrometer-Sized Organic Single Crystals, Anisotropic Transport, and Field-Effect Transistors of a Fused-Ring Thienoacene. Adv. Mater. 2009, 21, 4492-4495.

[13] Liqiang Li, Yajie Zhang, Hongxiang Li, Qingxin Tang, Lang Jiang, Lifeng Chi, Harald Fuchs, Wenping Hu. Battery Drivable Organic Single-Crystalline Transistors Based on Surface Grafting Ultrathin Polymer Dielectric. Adv. Funct. Mater. 2009, 19, 2987-2991.

[12] Lin Tan, Wei Jiang, Lang Jiang, Shidong Jiang, Zhaohui Wang, Shouke Yan, Wenping Hu. Single crystalline microribbons of perylo [1, 12-b, c, d] selenophene for high performance transistors. Appl. Phys. Lett. 2009, 94, 153306.

[11] Qing Meng, Jianhua Gao, Rongjin Li, Lang Jiang, Chengliang Wang, Huaping Zhao, Caiming Liu, Hongxiang Li, Wenping Hu. New type of organic semiconductors for field-effect transistors with carbon-carbon triple bonds. J. Mater. Chem. 2009, 19, 1477-1482.

[10] Huaping Zhao, Lang Jiang, Huanli Dong, Hongxiang Li, Wenping Hu, Beng S Ong. Influence of Intermolecular N H⋅⋅⋅ π Interactions on Molecular Packing and Field-Effect Performance of Organic Semiconductors. Chemphyschem. 2009, 10, 2345-2348.

[9] Jie Liu, Lang Jiang, Wenping Hu. The Application of Anthracene and Its Derivatives in Organic Field-Effect Transistors. Prog. Chem. 2009, 21, 2568-2577.

[8] Lang Jiang, Yanyan Fu, Hongxiang Li, Wenping Hu. Single-Crystalline, Size, and Orientation Controllable Nanowires and Ultralong Microwires of Organic Semiconductor with Strong Photoswitching Property. J. AmChem. Soc. 2008, 130, 3937-3941.

[7] Lang Jiang, Jianhua Gao, Erjing Wang, Hongxiang Li, Zhaohui Wang, Wenping Hu, Lei Jiang. Organic Single-Crystalline Ribbons of a Rigid "H"-Type Anthracene Derivative and High-Performance, Short-Channel Field-Effect Transistors of Individual Micro/Nanometer-sized Ribbons Fabricated by an "Organic Ribbon Mask" Technique. Adv. Mater. 2008, 20, 2735-2740.

[6] Qingxin Tang, Lang Jiang, Yanhong Tong, Hongxiang Li, Yaling Liu, Zhaohui Wang, Wenping Hu, Yunqi Liu, Daoben Zhu. Micrometer- and Nanometer-Sized Organic Single-Crystalline Transistors. Adv. Mater. 2008, 20, 2947-2951.

[5] Xiaoquan Lu, Minrui Li, Chunhe Yang, Limin Zhang, Yongfang Li, Lang Jiang, Hongxiang Li, Lei Jiang, Caiming Liu, and Wenping Hu.Electron transport through a self-assembled monolayer of thiol-end-functionalized tetraphenylporphines and metal tetraphenylporphines. Langmuir 2006, 22, 3035-3039.

[4] Lang Jiang,Hongxiang Li,Wenping Hu,Daoben Zhu. Kondo effect in quantum dots and molecular devices. Chinese Science Bulletin. 2005, 50, 2132-2139.

[3] Yaling Liu, Zhuoyu Ji, Qingxin Tang, Lang Jiang, Hongxiang Li, Meng He, Wenping Hu, Deqing Zhang, Lei Jiang, Xiangke Wang, Chen Wang, Yunqi Liu, and Daoben Zhu. Particle-Size Control and Patterningof a Charge-Transfer Complex for Nanoelectronics. Adv. Mater. 2005, 17, 2953-2957.

[2] 江 浪,黄桂芳,李洪祥,李小凡,胡文平,刘云圻,朱道本. 自组装分子电子器件. 化学进展. 2005, 17, 172-179.

[1] 江浪, 李洪祥, 胡文平, 朱道本. 分子电子器件中的单电子现象. 化学通报, 2005, 68, 1-7.